Навраќање кон|Rikujtim i vitit|Revisiting 2001

73324455_1337603803072913_7573704673605976064_o

Форум цивилен мировен сервис (форумЗФД – подружница Скопје), Центар за истражување на национализмот и културата – Скопје (ЦИНИК), Институт за етнологија и антропологија, го промовираа тријазичното издание: „Навраќање кон 2001“, кое претставува збирка на лични приказни од интервјуа реализирани во 2017 година. Целта на оваа публикација во суштина е трослојна: да даде глас, да архивира и да пренесува. Ги опфаќа личните искуства од вооружаниот конфликт или војната што ја потресе Република Македонија во 2001, односно ги разгледува личните сеќавања и настаните од тој временски период. Додека јавно познатите факти околу настаните и нивната интерпретација сè уште предизвикуваат контроверзии; 2001 – ва година означува потрес и претставува референтна точка во перцепцијата на јавноста. И повеќе од тоа: од нашата перспектива конфликтот или војната од 2001 година може да биде опишана како „слонот во собата“, табу тема во Македонија која е сеприсутна, но речиси никој не се осмелува да зборува отворено и конструктивно во јавната сфера.

Оваа публикација е резултат на проектот „Соочување со минатото преку усната историја во Македонија“ (2015 – 2017), организиран од Форум Цивилен Мировен Сервис (форумЗФД) во соработка со Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК) и Институтот за Етнологија и Антропологија (ИЕА) од Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” од Скопје. Појдовната цел на овој проект беше да го популаризира пристапот што го нуди усната историја и во исто време да овозможи обука за група млади луѓе, најмногу студенти и активисти од цивилниот сектор од Македонија за запознавање со овој истражувачки метод.

На настанот говореа:
Даниел Бернхардт (Хамбург/ порано вработен во Форум ЗФД)
Јана Коцевска ( Циник – Скопје)
Д-р Илина Јакимовска (Институт за етнологија и антропологија),
Боро Китаноски (Мировна акција – Aksioni Paqësor),
Д-р Петар Тодоров, модератор (Институт за национална историја, Циник – Скопје)

****************************

72271688_1357977941035499_6510812018600050688_o74278482_1357976934368933_3780694221283917824_o74615465_1357976457702314_2962405550127579136_o75210240_1357976897702270_3040087597113147392_o75462256_1357987557701204_2429481957885739008_o75635903_1357978557702104_4014659416522489856_o

Предавање|„Дали е навистина така? Научни преиспитувања на воспоставените наративи“ со д-р Ана Мишковска Кајевска | 📸 Јован Близнаковски

Предавање/lecture|Научни преиспитувања на воспоставените наративи|Scientific re-examinations of the established narratives|д-р Ана Мишковска Кајевска/Ana Miškovska Kajevska

***ENGLISH bellow***

dali-e-navistina-taka-04

Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК) со задоволство го најавува предавањето на д-р Ана Мишковска Кајевска од Амстердамскиот универзитет насловено „Дали е навистина така? Научни преиспитувања на воспоставените наративи“. Предавањето ќе се оддржи на 31 октомври 2019 година (четврток) со почеток во 19 часот во Јавна Соба. Настанот е поддржан од фондацијата Хајнрих Бел.

Ве очекуваме!

За предавањето
Идеите, концептите и сознанијата, со кои секојдневно се среќаваме, не треба да се земаат здраво за готово. Со други зборови, ако некои наративи се воспоставени, тоа не мора да значи дека тие се потполно или дури само делумно точни. Втемелено на примери од моите сопствени истражувања и оние на други научнички/ци, ќе повикам на препрочитување на „веќе отпечатените книги“, со цел барање на евентуално присутните невистини и предрасуди, како и на темите и субјектите што недостасуваат.

Критичкото преиспитување за кое се залагам не вклучува користење на псевдонаучни аргументи, неточни информации и ad hominem напади, туку солидна научна анализа и издржана методологија, која подразбира самопромислување на сопственото место и улога во процесот на истражување и создавање на знаење.

AnaMK

Фотографија на Мите Кузевски (www.kuzevski.mk)/ Photo by Mite Kuzevski

За предавачката
Д-р Ана Мишковска Кајевска е истражувачка и активистка, придружна членка на Одделот за политикологија при Амстердамскиот универзитет. Таму се стекна и со докторат од општествени науки и магистратура (cum laude) од социологија и родови студии. Во 2015 г. нејзината докторска дисертација ја доби наградата за најдобра дисертација од областа на родот и политиката што ја доделува Европскиот конзорциум за политички истражувања. Американскиот издавач Раутлеџ го објави тоа истражување во форма на книга, насловена „Феминистички активизам во војна: белградските и загрепските феминистки во 1990-те“. Книгата беше номинирана во 2018 г. за Џозеф Ротшилдовата награда од областа на национализмот и етничките студии. Покрај национализмот, военото насилство и феминизмот, Мишковска Кајевска ја интересираат и епистемологијата, женските репродуктивни права и слободи, како и ЛГБТ прашањата.

******************

The Center for Research of Nationalism and Culture (CINIK) has the pleasure to invite you to the lecture by Ana Miškovska Kajevska from the University of Amsterdam titled: “Is it really so? Scientific re-examinations of the established narratives”. The lecture will take place on 31 October 2019 (Thursday) starting from 19.00 in “Public Room” in Skopje. The event is financially supported by the Heinrich Böll Foundation. We are looking forward to your attendance!

Abstract
The ideas, concepts and insights, which we come across on a daily basis, should not be taken  for granted. In other words, if some narratives are established, that does not necessarily mean that they are fully or even only partially correct. Based on examples from my own research projects and those of other scholars, I will call for a rereading of the “already published books” in search of the potentially present untruths and biases, as well as missing topics and subjects.
The critical re-examination, which I advocate, does not include a use of pseudo scientific arguments, incorrect information and ad hominem attacks, but a sound scientific analysis and reliable methodology, which presupposes self-reflection regarding one’s place and role in the process of research and knowledge creation.

Biography
Ana Miškovska Kajevska is a researcher and activist, affiliated with the Department of Political  Science of the University of Amsterdam. She obtained there a PhD degree in Social Sciences and a MSc degree (cum laude) in Sociology and Gender Studies. In 2015, her doctoral dissertation won the Gender and Politics PhD Prize of the European Consortium for Political Research. The American publisher Routledge published that research as a book titled “Feminist Activism at War: Belgrade and Zagreb Feminists in the 1990s”. The book was nominated for the 2018 Joseph Rothschild Prize in Nationalism and Ethnic Studies. In addition to nationalism, war violence and feminism, Miškovska Kajevska is interested in epistemology, women’s reproductive rights and freedoms, as well as LGBT issues.

Предавање/Lecture|Историски модели на создавање на национални кујни (19-20 век)/Historical models in the establishment of national cuisines|Стефан Дечев/Stefan Detchev

>>>ENGLISH below<<<

Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК) со задоволство го најавува предавањето на д-р Стефан Дечев од Југозападниот универзитет „Неофит Рилски“ Благоевград и Софискиот универзитет „св. Климент Охридски“, Бугарија, насловено „Историски модели на создавање на национални кујни (19-20 век)“. Предавањето ќе се одржи во Котур на 20 септември 2019 година (петок) со почеток од 18 часот. Настанот е поддржан од фондацијата Хајнрих Бел. Ве очекуваме!

sozdavanje-na-nacionalni-kujni-2019-5

За предавањето
Предавањето се однесува на различни погледи во историографијата, општествените и хуманистичките науки во однос на формирањето на националните кујни во текот на модерната и современата епоха, како и во однос на нивното присуство или отсуство. Предмет на предавањето ќе биде улогата на кодификацијата кај готварските книги, како и таа кај бизнисот и професионалците ангажирани во сферата на јавната исхрана, ресторантската дејност и туризмот. Исто така, ќе биде наведена општата типологија и различностите во Франција, Италија, Шпанија, Унгарија, Ерменија, како и далечните Јапонија и Индија. Кујните ќе бидат разгледани како резултат од грандиозните процеси сврзани со развојот на капитализмот, демократијата, индустријализацијата, национализмот и урбанизацијата. На крајот, ќе биде направен обид да се најде местото и на балканските кујни во овие процеси.

zx620_2794989

За предавачот
Стефан Дечев завршува историја на Софискиот универзитет „Св. Климент Охридски“. Специјализира на Амстердамскиот универзитет и Централно- европскиот универзитет во Будимпешта. Тој е доктор по историја и доцент по модерна и современа бугарска историја и историографија. Тој бил визитинг професор на Универзитетот Комплутенс во Мадрид и на Универзитетот во Грац. Автор е на книгите „Политика, пол, култура. Статии и студии по нова българска история“ (2010) и „Who are Our Ancestors?: ,Race’, Science, and Politics in Bulgaria 1879-1912“ (2010). Уредник е на збирката „В търсене на българското: Мрежи на национална интимност (XIX-XXI век)“ (2010). Предава на Југозападниот универзитет во Благоевград и на Софискиот универзитет. Учествувал на многу меѓународни форуми, помеѓу кои на универзитетите Харвард, Беркли, Колумбија, Тексас и др. Тој е постојан соработник за историски теми на бугарската редакција на Радио „Слободна Европа“, електронското издание на Портал Култура и платформата за човекови права „Маргиналия“.

****

The Center for Research of Nationalism and Culture (CINIK) has the pleasure to invite you to the lecture by Stefan Dechev, PhD, from the South-West University “Neofit Rilski” in Blagoevgrad and the Sofia University “st. Kliment of Ohrid”, Bulgaria. The lecture titled: “Historical models in the establishment of national cuisines” will take place on 20 September 2019 (Friday) at 18.00 in “Kotur”, Skopje. The event is financially supported by the Heinrich Böll Foundation. We are looking forward to your attendance!

Abstract
The lecture focuses on the different perspective in historiography, the social sciences and humanities on the establishment of national cuisines during the modern and contemporary periods. The topic of the lecture is the role of the codification of cookbooks, as well as the role of private entrepreneurs and professionals engaged in the sphere of public nutrition, the restaurant business and tourism. We will also discuss the general typology on the differences between France, Italy, Spain, Hungary, Armenia, Japan and India. National cuisines will be assessed as a result of processes connected to the development of capitalism, democracy, industrialization, nationalism and urbanization. At the end of the lecture, an attempt will be made to locate the national cuisines in the Balkans in relation to these processes.

Biography
Stefan Dechev graduated history at the Sofia University “st. Kliment Ohridski”. He specializes at the University of Amsterdam and the Central European University in Budapest. Dechev holds a PhD in history and is a professor in modern and contemporary Bulgarian history and historiography. He was a visiting professor at the Complutense University of Madrid and the University of Graz. He authored the books “Политика, пол, култура. Статии и студии по нова българска история” (2010) and “Who are Our Ancestors?: ,Race’, Science, and Politics in Bulgaria 1879-1912” (2010) and edited the volume „В търсене на българското: Мрежи на национална интимност (XIX-XXI век)“ (2010).  Stefan Dechev is a lecturer at the South-West University in Blagoevgrad and at the Sofia University. He participated at several international forums, including those held at the universities of Harvard, Berkley, Columbia and Texas. He is an associate on historical topics to the Bulgarian desk of Radio Free Europe/Radio Liberty, the portal Kultura and the human rights platform “Marginalii”.

[ПРЕДАВАЊЕ/LECTURE] Медијација при конфликти за учебници: Ревизија на учебници и политики за историско образование во ерата на глобализацијата | Фалк Пингел

(ENGLISH BELOW)

Центарот за истражување на национализмот и културата (ЦИНИК) со задоволство го најавува предавањето на д-р Фалк Пингел од Георг Екерт Институтот за меѓународни истражувања на учебници од Брауншвајг, Германија, насловено „Медијација при конфликти за учебници: Ревизија на учебници и политики за историско образование во ерата на глобализацијата“. Предавањето ќе се одржи на 27 август 2019 (вторник), со почеток во 19.00 часот, во Џебното кино на Младинскиот културен центар (МКЦ). Предавањето ќе се одржи на англиски јазик. Настанот е поддржан од фондацијата Хајнрих Бел. Ве очекуваме!

revizija-na-ucebnici-i-politiki-cinik-03-02-820px

За предавањето:
Дали учебниците се сѐ уште значајни во ерата на електронските комуникации? Дали можат да станат контроверзно јавно прашање? Контроверзиите поврзани со учебницитебеа неодамна јавно дебатирани во повеќе Балкански земји. Дали меѓународната компаративна ревизија на учебници и истражувањето може да помогне да се надминат етничките или културно пристрасните претстави и дали може да помогне да се постигне взаемно разбирање помеѓу нациите и различните етнички, културни и религиозни групи?

Се чини дека образованието по историја (но исто така и по географија, граѓанското образование, јазиците и книжевноста) е важно во формирањето на нашето разбирање во врска со тоа како „ние“ се гледаме себеси во однос на „другите“ групи. Дефинирањето на историската улога на една група, во пракса, често значи исклучување на „другиот“.  Во ова предавање ќе се осврнеме на различни модели на ревизија на учебници, поврзувајќи се со примери од Југоисточна Европа, но и со работата на заедничките комисии за учебници од Блискиот Исток и Источна Азија. Ќе ги дискутираме предностите и слабостите на различните методолошки приоди и стратегии на преговарање, како и критериумите за успех или неуспех на овие процеси.

За предавачот: 
Д-р Фалк Пингел е истражувач при Георг Екерт Институтот за меѓународни истражувања на учебници од Брауншвајг, Германија, и поранешен заменик-директор на Институтот. По пензионирањето во 2009-та година, работи како консултат за прашањата за учебници и истражувањата на наставни програми и равизија за повеќе владини и академски институции како и за меѓународни организации. Во 2003-2004, д-р Пингел работи како прв директор на Одделението за образование на ОБСЕ во Сараево, Босна и Херцеговина. Во својата академска кариера, има прадавано современа историја како и теорија и дидактика по историја на Универзитетот во Билефелд, Германија. Една од неговите најзначајни публикации е Водичот на УНЕСКО за меѓународно истражување на учебници и ревизија на учебници (Брауншвајг/Париз, 2010).

***************

The Center for Research of Nationalism and Culture (CINIK) has the pleasure to invite you to the lecture by Falk Pingel, PhD, from the Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Braunschweig, Germany. The lecture titled: “Mediating Textbook Conflicts – Textbook Revision and Politics of History Education in the Age of Globalisation” will take place on 27 August 2019 (Tuesday) at 19.00 in the “Pocket Cinema” of the Youth Cultural Center (MKC) in Skopje. The lecture will be held in the English language. The event is financially supported by the Heinrich Böll Foundation. We are looking forward to your attendance!

Abstract
Do textbooks still matter in the age of electronic communication? Can they even become a controversial public issue? Recently, textbook controversies have been publicly debated in many Balkan countries. Can international comparative textbook revision and research help to overcome ethnically or culturally biased presentations and to foster mutual understanding between nations and different ethnic, cultural or religious groups? History education (but also geography, civics, language and literature teaching) seems to be instrumental in forming our understanding of how “we” relate ourselves to “other” groups. Defining one’s own historical role meant, in practice, very often excluding others.

The lecture will discuss different models of recent comparative projects of textbook revision taking examples particularly from South-eastern Europe but it will also refer to joint textbook commissions that have worked, for example, in the Middle East and East Asia. The pros and cons of different methodological approaches and strategies of negotiation will be dealt with and criteria for success or failure of projects will be developed.

Biography
Falk Pingel, PhD, is an Associated Research Fellow at the Georg Eckert Institute for International Textbook Research in Braunschweig/Germany. He was for many years the Institute’s Deputy Director. Since his retirement in 2009, he is a consultant on issues of textbook and curriculum research and revision to governmental and academic institutions as well as international organizations. In 2003/2004, he was the first Director of the OSCE’s Education Department in Sarajewo/Bosnia and Herzegovina. Falk Pingel also taught contemporary history as well as theory and didactics of history at Bielefeld University. Amongst his publications is the UNESCO Guidebook on International Textbook Research and Textbook Revision (Braunschweig/Paris, 2010).